NOVI CTG APARAT U DISPANZERU ZA ŽENE


NOVI CTG APARAT U DISPANZERU ZA ŽENE

U cilju osavremenjivanja i praćenja svetskih trendova kada su u pitanju aparati i tehnika Dom zdravlja “dr Boško Vrebalov” opremljen je novim CTG (kardiotokograf) aparatom u Dispanzeru za žene. Aparat zadovoljava sve evropske i svetske standarde i za njegovu nabavku bila su potrebna sredstva u visini od 144 hiljade dinara. Prethodni aparat korišćen je 12 godina te je bilo potrebno zameniti ga novim i savremenijim aparatom.

Budućim majkama nakon navršene 32. nedelje trudnoće pregled CTG-om spada u redovni pregled. Do 36. nedelje trudnoće pregled se vrši po potrebi a nakon toga jednom nedeljno ili češce ako za tim postoji potreba. U zrenjaninskom Domu zdravlja u proseku trideset do četrdeset trudnica dnevno bude pregledano CTG-om.

 

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/?p=1062

SVЕTSКА NЕDЕLJА DОЈЕNJА


SVЕTSКА NЕDЕLJА DОЈЕNJА

mama-beba

Svеtsка nеdеljа dојеnjа је glоbаlnа каmpаnjа која sе оdržаvа u око 150 zеmаljа svеtа, čiјi је cilj dа stvоri i pоdignе društvеnu svеst о znаčајu i prеdnоstimа dојеnjа, аli i dа оbеzbеdi pоdršкu dојеnju i timе unаprеdi zаštitu zdrаvljа mајке i dеtеtа.

Zvаnični dаtum Svеtsке nеdеljе dојеnjа nа glоbаlnоm nivоu је оd 1. dо 7. аvgustа, аli sе držаvаmа, оrgаnizаciјаmа i instituciјаmа prеdlаžе dа zа оbеlеžаvаnjе i акtivnоsti pоvоdоm Svеtsке nеdеljе dојеnjа izаbеru nајpriкlаdniје dоgаđаје ili dаtumе u njihоvim zеmljаmа.

U nаšој zеmlji, као i u mnоgim drugim zеmljаmа, zа dаtum оbеlеžаvаnjа Svеtsке nеdеljе dојеnjа izаbrаnа је 40. nеdеljа u gоdini, zаtо štо trudnоćа trаје čеtrdеsеt nеdеljа. Оvе gоdinе pо dvаdеsеti put Svеtsка nеdеljа dојеnjа nа nаciоnаlnоm i lокаlnоm nivоu u Rеpublici Srbiјi оbеlеžićе sе оd 29. sеptеmbrа dо 5. окtоbrа. Tеmа оvоgоdišnjе каmpаnjе izаbrаnа је u sкlаdu sа Milеniјumsкim ciljеvimа rаzvоја „Dојеnjе – pоbеdničкi pоеn zа živоt” sа ciljеm dа sкrеnе pаžnju јаvnоsti nа znаčај pružаnjа pоdršке mајкаmа dа оbеzbеdе dеtеtu ishrаnu dојеnjеm, štо u кriznim i vаnrеdnim situаciјаmа mоžе spаsiti živоt dеtеtа, а čеstо i mајке. Каmpаnjа је i priliка dа sе uкаžе nа prеdnоst isкljučivоg dојеnjа u prvih šеst mеsеci živоtа оdојčеtа као i nа znаčај nаstаvка dојеnjа uz dоpunsкu ishrаnu dо кrаја drugе gоdinе stаrоsti dеtеtа, а brојnе prеdšкоlsке ustаnоvе i šкоlе, dеcа i vаspitаči, učеnici i nаstаvnici dаju svој dоprinоs sprоvоđеnju Prоgrаmа pоdršке dојеnju i zаštiti mаtеrinstvа.

Prеdnоsti dојеnjа zа nоvоrоđеnčе/оdојčе:

• Оbеzbеđuје prаvilаn rаst i rаzvој

• Pоdstičе rаzvој i sаzrеvаnjе оdbrаmbеnоg sistеmа

• Smаnjuје riziк оd gојаznоsti: omоgućаvа dеtеtu dа nаuči dа pојеdе коliко mu је pоtrеbnо čimе sе smаnjuје riziк оd nаstаnка prекоmеrnе ishrаnjеnоsti i gојаznоsti u каsniјеm uzrаstu

• Pоdstičе rаzvој intеligеnciје

• Štiti оd mnоgih bоlеsti i infекciја

• Smаnjuје riziк оd prоlivа

• Smаnjuје riziк оd pојаvе аlеrgiја

• Smаnjuје riziк оd sindrоmа iznеnаdnе smrti оdојčеtа

Prеdnоsti dојеnjа zа mајкu:

• Pоmаžе uspоstаvljаnju еmоciоnаlnе vеzе sа dеtеtоm

• Smаnjuје кrvаrеnjе pоslе pоrоđаја

• Dоprinоsi nоrmаlizаciјi tеlеsnе mаsе

• Smаnjuје riziк оd pојаvе оstеоpоrоzе

• Smаnjuје riziк оd pојаvе mаlignih оbоljеnjа dојке i јајniка

• Smаnjuје riziк оd pоstpоrоđајnе dеprеsiје

• Smаnjuје riziк pојаvе аnеmiје

Prеdnоsti dојеnjа zа pоrоdicu:

• Јеdnоstаvnоst hrаnjеnjа – lако dоstupnо

• Uštеdа u vrеmеnu – umеstо dа priprеmаtе оbrоке zа dеtе imаćеtе višе vrеmеnа dа sе igrаtе sа njim i uživаtе u njеgоvоm društvu

• Bоljе zdrаvljе mајке i dеtеtа

• Rаstеrеćеnjе pоrоdičnоg budžеtа

• Uspоstаvljаnjе sкlаdnih pоrоdičnih оdnоsа

Isкljučivо dојеnjе i аdекvаtnа dоpunsка nеmlеčnа ishrаnа su glаvni fакtоri prаvilnоg rаstа i rаzvоја dеcе. Milеniјumsке ciljеvе rаzvоја usvојilо је svih 191 zеmаljа člаnicа Uјеdinjеnih nаciја zа pеriоd dо 2015. gоdinе, а оsаm ciljеvа је pоvеzаnо sа dојеnjеm.

Cilj 1. Isкоrеnjivаnjе екstrеmnоg sirоmаštvа i glаdi

Zаštitа, prоmоciја i pоdršка dојеnju su vаžni u bоrbi prоtiv sirоmаštvа, štо је prvi Milеniјumsкi cilj. Dојеnjе smаnjuје еfекtе екstrеmnоg sirоmаštvа nudеći bеzbеdnu i оdrživu ishrаnu, zdrаvljе i еmоciоnаlnu sigurnоst. Dојеnjе коštа mnоgо mаnjе nеgо zаmеnе zа mајčinо mlеко. Pоrеd аdаptirаnih mlеčnih fоrmulа nа које mоžе dа оdе i višе оd dvе trеćinе кućnоg budžеtа, pоtrеbnе su flаšicе, cuclе, оprеmа zа stеrilizаciјu.

Cilj 2. Pоstizаnjе univеrzаlnоg оsnоvnоg оbrаzоvаnjа.

Dојеnjе znаčајnо pоbоljšаvа mеntаlni rаzvој i uspеh u učеnju коd dеcе. Svој dеci bi trеbаlо оbеzbеditi оsnоvnо оbrаzоvаnjе.

Cilj 3. Prоmоvisаnjе јеdnакоsti pоlоvа

Pоl је glаvnа sоciјаlnа dеtеrminаntа zdrаvljа i imа vеliкi uticај nа Milеniјumsке ciljеvе rаzvоја. Rоd sе оdnоsi nа društvеnе, а nе biоlоšкi izgrаđеnе rаzliке i оdnоs mušкаrаcа i žеnа. Оvi оdnоsi vаrirајu zаvisnо оd društvа i кulturе којi su sе mеnjаli tокоm vrеmеnа. Pокаzаnо је dа rоdnа nејеdnакоst imа dirекtаn uticај nа mајčinstvо (dеprеsiја) i dirекtаn uticај nа dојеnjе. Оčеvi imајu vаžnu ulоgu u pružаnju pоdršке dојеnju u svојim pоrоdicаmа i nа јаvnim mеstimа.

Cilj 4. Smаnjеnjе smrtnоsti коd dеcе

Smrtnоst оdојčаdi mоžе biti smаnjеnа zа око 13% isкljučivim dојеnjеm, а zа 6% unаprеđеnjеm dоpunsке nеmlеčnе ishrаnе. Око 50% smrtnоsti коd dеcе mlаđе оd 5 gоdinа nаstаје zbоg nеuhrаnjеnоsti.

Cilj 5. Pоbоljšаnjе zdrаvljа mајкi

Dојеnjе је pоvеzаnо sа smаnjеnjеm smrtnоsti коd mајкi nакоn pоrоđаја, smаnjuје pоstpоrоđајnо кrvаrеnjе, nаstаnак mаlignih оbоljеnjа dојке i јајniка, smаnjuје riziк pојаvе оstеоpоrоzе, pоstpоrоđајnе dеprеsiје i pојаvе аnеmiје.

Cilj 6. Bоrbа prоtiv HIV/sidе, mаlаriје, i drugih оbоljеnjа

Isкljučivо dојеnjе zајеdnо sа оdgоvаrајućоm аntirеtrоvirusnоm tеrаpiјоm mоžе znаčајnо dа smаnji prеnоs virusа HIV-а sа mајке nа dеtе. Јоš vаžniје, dојеnjе snižаvа stоpu smrtnоsti коd dеcе izlоžеnе virusu HIV-а i pоvеćаvа stоpu prеživаljаvаnjа bеz HIV-а.

Cilj 7. Оbеzеbеđеnjе оdrživоsti živоtnе srеdinе

Dојеnjе čuvа živоtnu srеdinu јеr оbеzbеđuје prаvilnu ishrаnu, а nе zаhtеvа utrоšак prirоdnih rеsursа.

Cilj 8. Stvаrаnjе glоbаlnоg pаrtnеrstvа zа rаzvој

Glоbаlnа strаtеgiја zа ishrаnu оdојčаdi i mаlе dеcе јаčа multisекtоrsкu sаrаdnju i pаrtnеrstvо кrоz pоdršкu dојеnju i prаvilnој nеmlеčnој ishrаni оdојčаdi.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/?p=1050

VIŠE CENE DUVANA – POVEĆANJE POREZA NA DUVAN


VIŠE CENE DUVANA – POVEĆANJE POREZA NA DUVAN

Okvirna konvencija o kontroli duvana SZO (OKKD) podstiče države da sprovedu poresku politiku i politiku cena na duvanske proizvode, kao jedan od načina da se smanji upotreba duvana. Istraživanja pokazuju da su veći porezi posebno efikasni u smanjenju upotrebe duvana među grupama sa nižim prihodima i u sprečavanju mladih da počnu da puše.
Cilj obeležavanja Svetskog dana bez duvanskog dima 2014. godine je povećanje poreza na duvan od strane vlade, do nivoa koji smanjuje potrošnju duvana, dok je krajnji cilj obeležavanja Svetskog dana bez duvanskog dima, da doprinese zaštiti sadašnje i buduće generacije ne samo od razornih posledica po zdravlje, nego i od društvenih, ekoloških i ekonomskih loših posledica upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu.

Epidemija upotrebe duvana je jedan od najvećih javnih zdravstvenih pretnji sa kojima se svet ikada suočio. Duvan ubija do polovine svojih korisnika i skoro šest miliona ljudi svake godine. Više od pet miliona od tih smrtnih slučajeva su rezultat direktne upotrebe duvana, dok je više od 600 000 rezultat izloženosti nepušača duvanskom dimu. Ako se nešto hitno ne preduzme, broj umrlih na godišnjem nivou mogao bi da poraste na više od osam miliona do 2030. godine.

Upotreba duvana je vodeći faktor rizika za pojavu hroničnih nezaraznih oboljenja (maligne bolesti, bolesti srca i krvnih sudova, hronične obstruktivne bolesti pluća i mnoge druge). Upotreba duvana ima negativan uticaj na razvoj i zdravlje novorođenčadi, dece i mladih, kao i nastanak invalidnosti, prerane smrti i zagađenja radnog i javnog prostora i predstavlja jedan od većih javnozdravstvenih problema.

Naš zajednički cilj je da se, kao i svih prethodnih godina, intenziviraju zdravstveno vaspitne aktivnosti koje su ove godine usmerene na jačenje svesti o zavisnosti koju stvaraju i štetnoj prirodi duvanskih proizvoda, kao i podsticaj vladi da poveća poreze na duvan do nivoa koji smanjuje njegovu potrošnju.

Kako bi obeležili Svetski dan bez duvanskig dima, 31.05., Dom zdravlja „dr Boško Vrebalov“ organizovao je akciju u centru grada gde je rađena anketa o o saglasnosti naših sugrađana sa povećanjem poreza na duvan i Bazar zdravlja gde su zrenjaninci mogli da provere šećer u krvi i krvni pritisak. Akciji su se priključili i volonteri Crvenog krsta i učenici Srednje medicinske škole.

 

Anketno istraživanje je sprovedeno na slučajnom uzorku od 100 ispitanika oba pola. Ispitanici su različite životne dobi : do 19 godina života - 18%; od 19-26 god. – 27%; 26 i više godina života – 55%. U ispitivanoj grupi 62% ispitanika su nepušači, a 38% su pušači. Istraživanje je urađeno u cilju sagledavanja odnosa građanja prema poreskoj politici države kada su duvanski proizvodi u pitanju, kao i uticaj povećanja cene cigareta na njihovu konzumaciju istih.

- Da li smatrate opravdanim povećanje poreza na duvan?

Pušači                                  Nepušači

DA : 37%    NE: 63%            DA: 85%     NE: 15%

- Sa uvećanjem cene cigareta:

prestaće sa pušenjem: 17 %

smanjićete broj popušenih cigareta u toku dana: 50%

prećićete na jeftinije proizvode ( jeftinije cigarete ili samostalno motanje duvana): 33%

Na osnovu ispitivanja može se zaključiti da će usled povećanje poreza na duvan i povećanja cene cigareta samo mali broj sugrađanja odustati od ove po zdravlje štetne navike.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/?p=971

„ZDRAV OSMEH – LEP OSMEH”


„Zdrav osmeh – lep osmeh”

Karijes i parodontopatija su najmasovnija oboljenja ljudi i glavni uzročnici gubitka zuba te imaju veliki zdravstveni, socijalni i ekonomski značaj. Iako ova oboljenja ne ugrožavaju direktno život ljudi mogu da utiču na životne, radne i druge sposobnosti. Da bi se ova oboljenja redukovala a posledice bolesti umanjile neophodan je organizovan multidisciplinarni pristup zajednice u celini.

Nedelja zdravlja usta i zuba se u Srbiji tradicionalno, od 1991. godine obeležava u trećoj nedelji maja meseca sa ciljem ukazivanja na značaj oralnog zdravlja i podsticanja zajednice na aktivnosti koje treba da doprinesu unapređivanju oralnog zdravlja stanovništva. Ovogodišnja kampanja se obeležava od 19. do 25. maja 2014. godine pod sloganom „Zdrav osmeh – lep osmeh i naglašava značaj dobrog oralnog zdravlja za svakodnevne aktivnosti kao što su govor i smeh. Kampanju sprovode Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” i Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Nosioci i koordinatori aktivnosti tokom Nedelje zdravlja usta i zuba na nivou okruga su Zavod za javno zdravlje i služba stomatološke zaštite Doma zdravlja. U obeležavanje Nedelje zdravlja usta i zuba tradicionalno učestvuju zdravstvene ustanove, predškolske ustanove, škole, javnost i mnogi drugi. Svako treba da učini ono što može da podigne svest i ohrabri ljude da pokrenu akciju da se smanji teret oralnih bolesti.

Ciljevi obeležavanja Nedelje zdravlja usta i zuba su:

- Ukazivanje na značaj oralnog zdravlja i na mogućnost da se primenom adekvatnih mera dobro oralno zdravlje može održati tokom čitavog života.

- Uticati na poboljšanje zdravlja usta i zuba dece i na stvaranje navike pravilnog održavanja higijene i primenu mera nophodnih za očuvanje oralnog zdravlja.

Opšte preporuke za očuvanje oralnog zdravlja su:

- Smanjiti unosa šećera a između obroka piti samo običnu vodu.

- Ukinuti unos grickalica i zaslađenih napitaka između obroka već ih detetu ponuditi neposredno posle obroka.

- Korišćenje zaštitne opreme za sportske aktivnosti i pridržavanje propisanih mera bezbednosti u saobraćaju.

- Redovno kontrolisati zdravlje usta i zuba 2 puta godišnje.

- Održavanje adekvatne higijene podrazumeva redovno pranje zuba 2 puta dnevno i korišćenje konca za zube od 12-te godine. Detetu perite zube dok se stomatolog ne uveri da je dete dobro savladalo tehniku pranja. Dok dete ne nauči dobri samo da opere kosu neće znati ni da opere zube. Većina dece pere zube manje od minuta ali je za detaljno pranje potrebno 3-5 minuta.

Jedan od najboljih načina da motivišete svoje dete je da mu budete uzor- perite zube zajedno sa svojim detetom!

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/?p=964

DONACIJA ZA HITNU POMOĆ


DONACIJA ZA HITNU POMOĆ

Malteška organizacija Mađarske, preko zrenjaninske biskupije i humanitarne organizacije Karitas, uručila je donaciju u vidu 200 ćebadi i 200 čaršava za Službu hitne medicinske pomoći. Saradnja između zrenjaninskog Doma zdravlja i Malteške organizacije traje već dve godine kada je bila organizovana prva donaciju takođe u vidu sanitetskog materijala. U planu je nastavak saradnje ali ne samo u vidu pružanja pomoći već i na stručnom planu i razmeni iskustva sa terena.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/?p=950

ŠKOLA ZA TRUDNICE


ŠKOLA ZA TRUDNICE

U okviru Dispanzera za žene Doma zdravlja “dr Boško Vrebalov” u Zrenjaninu radi Savetovalište za trudnice gde buduće mame mogu pohađati školu za psihofizičku pripremu za porođaj. Od decembra 2012. godine kroz Savetovalište za trudnice je prošlo više od 150 trudnica. Na ovom programu rade tri medicinske sestre koje su prošle posebnu obuku za rad u ovoj kategoriji. Škola ima program sa idejom da trudnice u potpunosti pripremi za porođaj i prve dane provedene u kući sa bebom, kako u fizičkom tako i u psihičkom smislu. Buduće mame uče kako da vode računa o sebi tokom trudnoće (zdrava ishrana, higijena, nega kože, zuba…), kako da se ponašaju tokom porođaja da bi sebi i bebi obezbedile što lakši i kraći porođaj i nakon toga kako da brinu o bebi i sebi kad dođu kući (nega rane kod majke, nega grudi i bradavica, pravilno dojenje, nega pupka kod bebe, pravilna ishrana porodilja…). Osnovni cilj je da trudnice ovde steknu veće samopouzdanje i na taj način eliminišu strah koji je u većini slučajeva prisutan, pre svega kod prvorotki.
Prijava za pohađanje ove škole mora da započne pre napunjene 28 nedelje trudnoće, trudnica je u obavezi da donese izveštaj lekara koji mora sadržati podatak da li je trudnoća rizična, jer se na osnovu toga određuju fizičke vežbe, a izuzimaju se vežbe napinjanja. Pohađanje Savetovališta potpuno je besplatno, a časovi se održavaju dva puta nedeljno po sat vremena. 
Zainteresovane trudnice mogu se prijaviti lično na šalteru Dispanzera za žene ili pozivanjem brojeva 023/564-532 i 062/8040557.

 

 

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/?p=938

ZARAŽENOST KRPELjA UZROČNIKOM LAJMSKE BOLESTI


ZARAŽENOST KRPELjA UZROČNIKOM LAJMSKE BOLESTIkrpelj

Najnoviji test kojim se može dokazati da li je krpelj zaražen uzročnikom Lajmske bolesti radi se u Pasterovom zavodu u Novom Sadu.
Ukoliko ste posle boravka u prirodi na svom telu, ili telu vašeg deteta uočili krpelja savetujemo Vam sledeće:
- nemojte pokušavati sami da uklonite krpelja, ako niste stručni za to, prilikom nestručnog uklanjanja može doći do zaražavanja sa uzročnikom Lajmske bolesti. Prepustite uklanjanje krpelja stručnim licima.
- posle stručnog uklanjanja krpelja postoji mogućnost da se uradi laboratorijska analiza kojom će se utvrditi da li je krpelj bio zaražen uzročnikom Lajmske bolesti. Ukoliko analiza pokaže da krpelj nije bio zaražen, infektolog će lakše doneti odluku da li ima potrebe za terapijom ili ne.
- u Pasterovom zavodu u Novom Sadu besplatno se radi zoološka determinacija krpelja. Ukoliko se determinacijom utvrdi da se radi o vrsti krpelja Ixodes ricinus, neophodno je dalje uraditi laboratorijsku analizu kojom bi se utvrdila zaraženost krpelja uzročnikom Lajmske bolesti. Ova analiza se za sada naplaćuje kao vanstandardna, po ceni od 3.000,00 dinara. Rezultat analize se dobija istog dana.
U Službi za mikrobilošku i drugu dijagnostiku Pasterovog zavoda u Novom Sadu izvodi se brzi imunohromatografski test na prisustvo antigena uzročnika Lajmske bolesti bakterije Borrelia burgdorferi u tkivu krpelja (Ixodidae). Ovim testom mogu se detektovati antigeni B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii i B. afzelii. Ukoliko se test primenjuje na krpelja skinutog sa kože čoveka mogu se dobiti rezultati korisni za odlučivanje o daljem praćenju i tretmanu pacijenta koji je bio u kontaktu sa vektorom Lajmske bolesti. Pozitivan nalaz testa bi ukazivao na postojanje znatnog rizika od infekcije pacijenta uzročnikom Lajmske bolesti, mada samo prisustvo bakterije u krpelju ne bi uvek impliciralo i prenos iste na čoveka. S druge strane, negativan nalaz bi ukazao na veoma mali rizik po pacijenta, mada se u tom slučaju ne bi potpuno mogla isključiti infekcija,
posebno vrstama uzročnika koje se ne mogu detektovati ovim testom, a koje u relativno retkim slučajevima izazivaju Lajmsku bolest.
Radi izvođenja testa potrebno je dostaviti krpelja spakovanog sa vlažnom vatom ili gazom u što kraćem roku u prijemnu ambulantu Pasterovog zavoda u Novom Sadu, ili se javiti lično ukoliko krpelj nije odstranjen. Vreme prijema je radnim danom od 7,30 do 16,30. Samo izvođenje testa traje oko 20 do 30 minuta, a rezultati u pisanoj formi se izdaju najkasnije sledećeg radnog dana. Cena testa je 3.000,00 dinara. Trenutno pacijenti plaćaju punu cenu, budući da ova usluga još nije obuhvaćena sistemom zdravstvenog osiguranja.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/?p=935

DECA SRBIJE U ZRENJANINU NA TELEFON 023/511-503


DECA SRBIJE U ZRENJANINU NA TELEFON 023/511-503deca

U interesu trudnica, porodilja i dece Srbije, Republički fond za zdravstveno osiguranje preuzeo je obavezu finansiranja i održavanja telefonskog savetovališta „Halo beba”, kako bi se sačuvao rad ovog važnog servisa sa dugogodišnjom tradicijom u Beogradu, a u istovreme, pod pokroviteljstvom RFZO-a, razvio i proširio na celoj teritoriji Srbije nov i sveobuhvatniji projekat Telefonsko savetovalište “Deca Srbije”.

Od ponedeljka, 12.05.2014. godine, Telefonsko savetovalište “Deca Srbije” čiji je osnovni cilj stalno unapređivanje kvaliteta zdravstvene zaštite majke i deteta, neće više biti dostupno samo trudnicama i porodiljama u Beogradu, već će pod okriljem Republičkog fonda, početi sa radom i u Zrenjaninu na broj 023/511-503. Podrška trudnicama da ostvare zdravo materinstvo, edukacija porodilja za pravilnu negu i brigu o deci, pravilan rast i razvoj deteta, uspostavljane laktacije, pomoć i saveti roditeljima za negu bolesne dece, samo su deo savetodavnog rada iskusnih medicinskih sestara, koje će putem Telefonsko savetovalište “Deca Srbije”, biti tu da pruže podršku u zaštiti i očuvanju zdravlja majke i deteta. Ciljna grupa kome je namenjeno ovo savetovalište su trudnice, porodilje, roditelji, članovi porodice i svi ukućani koji imaju decu do navršene šeste godine života.

Za nesmetan rad Telefonskog savetovališta “Deca Srbije” RFZO je angažovao iskusne medicinske sestre, 20 sestara radiće svakodnevno 24 časa dnevno i to pedijatrijske i patronažne sestre sa dugogodišnjim iskustvom.

IT Sektor RFZO-a razvio je i posebnu aplikaciju kojom je obezbeđena podrška najvišeg kvaliteta medicinskim sestrama u Telefonskom savetovalištu “Deca Srbije”. Zahvaljujući ovoj aplikaciji sestre u svakom trenutku mogu, na jednostavan i pregledan način, imati brz i precizan uvid u sve potrebne podatke: karton korisnika, istoriju savetovanja, pisano evidentiranje svakog poziva, savetovanja, sestrinsku anamnezu i ostale brojne informacije. U okviru ovog savetovališta planirani su i pozivi od strane medicinskih sestara porodicama koji imaju trudnice ili decu do navršenih 6 godina života kako bi proverili stanje pacijenta i razmenili informacije. Majke mogu očekivati poziv iz savetovališta prvog dana nakon dolaska iz porodilišta kako bi sestre proverile adresu, odgovirela na vaša pitanja i dogovorili se za prvi dolazak patronažne sestre iz Doma zdravlja.

 

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/?p=933

RAD ZA VREME PRAZNIKA


RAD ZA VREME PRAZNIKA

Za vreme Uskršnjeg praznika 18.19.20.21.04.2014. dežuraće:

GRAD: Ambulanta u Službi hitne medicinske pomoći sva četiri dana a ostale ambulante u gradu neće raditi
NASELJENA MESTA: ambulante u Melencima, Ečkoj, Elemiru i Perlezu sva četiri dana od 8 do 12h
KUĆNO LEČENJE: u subotu 19.04. u prepodnevnoj smeni

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/?p=920

7. APRIL – SVETSKI DAN ZDRAVLJA


7. APRIL – SVETSKI DAN ZDRAVLJA

Svetski dan zdravlja obeležava se od 1950. godine, a 7. april je izabran jer je tog dana 1948. godine osnovana Svetska zdravstvena organizacije. Svake godine, Svetski dan zdravlja ima drugu temu koja se odnosi na prioritet u oblasti javnog zdravlja. Ove godine, tema je –Vector-borne bolesti.

Vektori su organizmi koji nisu uzročnici bolesti ali koji prenose patogene klice i parazite sa jedne zaražene osobe na drugu, ili sa životinje na životinju. Ove bolesti su najčešće u tropskim područjima i mestima gde nedostaje voda za piće ili su sanitarni uslovi problematični.

Najsmrtonosnija vektor bolest je malarija, procenjuje se da je od ove bolesti 2010. godine smrtno stradalo oko 660.000 ljudi, od kojih su većina bila deca sa područja Afrike.

Međutim, najbrža rastuća vektor bolest na svetu je denga groznica koja je pokazala rast od 30% u poslednjih pedeset ogdina. Ovu bolest prenose komarci a uzročikom sve većeg broja obolelih smatra se globalizacija trgovine, sve više turističkih putovanja i klimatske promene što dovodi do toga da se ova bolest javlja i u zemljama u kojima je bila potpuno nepoznata.

Svetski dan zdravlja je ove godine fokusiran na bolesti koje prenose komarci, bube, krpelji, koji su odgovorni za čitav niz parazita koji napadaju ljude i životinje.

Ovogodišnja kampanja ima za cilj da podigne svest ljudi o opasnostima koju vekctor organizmi nose sa sobom kako bi preduzeli mere opreza i zaštite. Ljudi koji žive u područjima gde postoji opasnost da dođu u kontakt sa nekim vektor prenosnikom bolesti treba da znaju kako da se zaštite ali isto tako i oni koji putuju u zemlje gde ovi organizmi predstavljaju pretnju zdravlju.

Kako bi obeležili ovaj dan Dom zdravlja „dr Boško Vrebalov“ organizovao je bazare zdravlja u centru grada, u marketima Gomex total i Univer export kao i u Persu marketima u naseljenim mestima Klek, Aradac, Elemir i Lukićevo.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/?p=916

Older posts «

Fetch more items