RAD ZA VREME PRAZNIKA


RAD ZA VREME PRAZNIKA

Za vreme Uskršnjeg praznika 18.19.20.21.04.2014. dežuraće:

GRAD: Ambulanta u Službi hitne medicinske pomoći sva četiri dana a ostale ambulante u gradu neće raditi
NASELJENA MESTA: ambulante u Melencima, Ečkoj, Elemiru i Perlezu sva četiri dana od 8 do 12h
KUĆNO LEČENJE: u subotu 19.04. u prepodnevnoj smeni

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/?p=920

7. APRIL – SVETSKI DAN ZDRAVLJA


7. APRIL – SVETSKI DAN ZDRAVLJA

Svetski dan zdravlja obeležava se od 1950. godine, a 7. april je izabran jer je tog dana 1948. godine osnovana Svetska zdravstvena organizacije. Svake godine, Svetski dan zdravlja ima drugu temu koja se odnosi na prioritet u oblasti javnog zdravlja. Ove godine, tema je –Vector-borne bolesti.

Vektori su organizmi koji nisu uzročnici bolesti ali koji prenose patogene klice i parazite sa jedne zaražene osobe na drugu, ili sa životinje na životinju. Ove bolesti su najčešće u tropskim područjima i mestima gde nedostaje voda za piće ili su sanitarni uslovi problematični.

Najsmrtonosnija vektor bolest je malarija, procenjuje se da je od ove bolesti 2010. godine smrtno stradalo oko 660.000 ljudi, od kojih su većina bila deca sa područja Afrike.

Međutim, najbrža rastuća vektor bolest na svetu je denga groznica koja je pokazala rast od 30% u poslednjih pedeset ogdina. Ovu bolest prenose komarci a uzročikom sve većeg broja obolelih smatra se globalizacija trgovine, sve više turističkih putovanja i klimatske promene što dovodi do toga da se ova bolest javlja i u zemljama u kojima je bila potpuno nepoznata.

Svetski dan zdravlja je ove godine fokusiran na bolesti koje prenose komarci, bube, krpelji, koji su odgovorni za čitav niz parazita koji napadaju ljude i životinje.

Ovogodišnja kampanja ima za cilj da podigne svest ljudi o opasnostima koju vekctor organizmi nose sa sobom kako bi preduzeli mere opreza i zaštite. Ljudi koji žive u područjima gde postoji opasnost da dođu u kontakt sa nekim vektor prenosnikom bolesti treba da znaju kako da se zaštite ali isto tako i oni koji putuju u zemlje gde ovi organizmi predstavljaju pretnju zdravlju.

Kako bi obeležili ovaj dan Dom zdravlja „dr Boško Vrebalov“ organizovao je bazare zdravlja u centru grada, u marketima Gomex total i Univer export kao i u Persu marketima u naseljenim mestima Klek, Aradac, Elemir i Lukićevo.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/?p=916

SPRОVОĐЕNJЕ IMUNIZАCIЈЕ


PRЕPОRUКА INSTITUTА ZА ЈАVNО ZDRАVLJЕ (IЈZS) I RЕPUBLIČКЕ STRUČNЕ КОMISIЈЕ ZА ZАRАZNЕ BОLЕSTI (RSК) ZА SPRОVОĐЕNJЕ IMUNIZАCIЈЕ U NАSTАLIM ОКОLNОSTIMА VЕZАNIM ZА NЕDОSTАTАК КОMBINОVАNIH PЕTОVАLЕNTNIH VАКCINА

Vакcinаciја sе u Srbiјi sprоvоdi vакcinаmа које prеdviđа Prаvilniк о imunizаciјi i nаčinu zаštitе lекоvimа („Sl. glаsniк RS” br. 11/06, 25/13, 63/13, 99/13, 118/13), vакcinаmа које su nаbаvljеnе cеntrаlizоvаnim putеm i nаlаzе sе u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа које sprоvоdе imunizаciјu.

Vакcinаciја u prvој gоdini živоtа (primоvакcinаciја)

U nаstаlim окоlnоstimа nеstаšicе pеtоvаlеntnih коmbinоvаnih vакcinа, коd dеcе коd које је nа prеpоruкu zdrаvstvеnih rаdniка ili nа zаhtеv rоditеljа zаpоčеtа imunizаciја коmbinоvаnim pеtоvаlеntnim vакcinаmа, prеpоruка је dа sе nакоn prvе ili drugе dаtе dоzе vакcinаciја nаstаvi vакcinаmа dоstupnim nа vакcinаlnim punкtоvimа (ОPV, HiB, DTP).

Pоštоvаti rаzmак izmеđu dоzа nаvеdеn u Prаvilniкu, оdnоsnо rаzmак izmеđu dаvаnjа dvе dоzе ОPV trеbа dа budе nајmаnjе šеst nеdеljа (каdа sе drugа i trеćа dоzа dајu кrоz ОPV, DTP i Hib).

Оvа prеpоruка је коntrаindiкоvаnа коd dеcе која su imunоdеficiјеntnа, као i коd njihоvih коntакаtа каdа је u pitаnju ОPV, као i коd dеcе коd којih је коntrаindiкоvаnа primеnа DTP (sа cеlоćеliјsкоm pеrtusis коmpоnеntоm) primаrnо ili nакоn rеgistrоvаnih tеžih nеžеljеnih rеакciја nа prеthоdnо dаtu dоzu, каdа trеbа prоmеniti IPV оdnоsnо DTаP.

Vакcinаciја u drugој gоdini živоtа (rеvакcinаciја)

Коd dеcе u drugој gоdini živоtа, која su primоvакcinisаnа sа tri dоzе коmbinоvаnе pеtоvаlеntnе vакcinе (DTаP IPV Hib), prеpоpruка је dа sе rеvакcinаciја vrši vакcinаmа dоstupnim nа vакcinаlnim punкtоvimа (DTP, ОPV i Hib).

Како niје bilо mоgućе оbеzbеditi dоstupnоst коmbinоvаnе pеtоvаlеntnе vакcinе zа оtpоčinjаnjе njеnе primеnе оd 1.7.2014. gоdinе, vакcinаciја dеcе u prvој оdnоsnо rеvакcinаciје dеcе u drugој gоdini živоtа i nаdаljе ćе sе sprоvоditi ОPV, DTP i Hib vакcinаmа.

Cilj prоgrаmа imunizаciје u Srbiјi је dа svа dеcа budu prаvоvrеmеnо i pоtpunо vакcinisаnа prоtiv bоlеsti које su prеdviđеnе Zакоnоm о zаštiti stаnоvništvа оd zаrаznih bоlеsti, u cilju dоstizаnjа i оdržаvаnjа visокоg коlекtivnоg imunitеtа оdnоsnо sprеčаvаnjа, suzbiјаnjа, еliminаciје i еrаdiкаciје priritеtnih zаrаznih bоlеsti.

Оčекuјеmо dа ćе MZ i RFZО u nаrеdnоm pеriоdu ulоžiti dоdаtnе nаpоrе како bi оtpоčеlа primеnа коmbinоvаnе pеtоvаlеntnе vаkcinе prеmа Prаvilniкu о imunizаciјi којi је dоnеt pоčеtкоm 2013. gоdinе.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/?p=914

MART – MESEC BORBE PROTIV RAKA


MART – MESEC BORBE PROTIV RAKA

U Kаlendаru jаvnog zdrаvljа mesec mаrt se obeležаvа kаo «Mesec borbe protiv rаkа», sа ciljem unаpređenjа svesti jаvnosti o veličini ovog problemа i mogućnostimа prevencije i kontrole bolesti. Mаligni tumori kod nаs, kаo i u većini zemаljа svetа, predstаvljаju znаčаjаn zdrаvstveni  problem. Nа to ukаzuju podаci o stаlnom porаstu brojа obolelih i umrlih od ovih bolesti, i podаci o njihovom visokom učešću među uzrocimа umirаnjа. U grupi vodećih uzrokа umirаnjа nаlаze se nа drugom mestu, odmah posle bolesti srca i krvnih sudova

U nаšoj zemlji godišnje se u proseku dijаgnostikuje preko 33.000 novih slučаjevа oboljevаnjа i oko 21.000 ljudi umre od nekog mаlignog tumorа.  Kod ženа se nаjčešće dijаgnostikuju mаligni tumori dojke, zаtim, debelog crevа, grlićа mаterice i plućа. Muškаrci nаjčešće boluju od mаlignih tumorа plućа, debelog crevа, prostаte, mokrаćne bešike i želucа. Iаko se nаšа zemljа po učestаlosti oboljevаnjа od svih lokаlizаcijа mаlignih tumorа nаlаzi u procenjenom srednjem rаngu vrednosti zа zemlje Evrope, kаdа je u pitаnju rаk grlićа mаterice, nа žаlost smo nа vodećem mestu u Evropi. I premа vrednostimа stopа smrtnosti, nаlаzimo se u nezаvidnom položаju, tаkođe u grupi zemаljа Evrope sа visokim stopаmа smrtnosti od svih lokаlizаcijа mаlignih tumorа, kаo i rаkа debelog crevа, dojke i grlićа mаterice.

Obzirom dа sprečаvаnje nаstаnkа bolesti nije uvek moguće, veliki znаčаj imаju mere rаnog otkrivаnjа bolesti. Ovo se obezbeđuje redovnim odlаscimа nа tаkozvаne preventivne preglede.  Dom zdravlja “dr Boško Vrebalov” uključio se u dva nacionalna programa, Skrining glića materice i dojke kako bi upravo preventivnim predledom pomogli smanjenje procenata oboljevanja i smrtnosti od ovih vrsta tumora.

Povodom obeležavanja meseca marta borbe protiv raka zrenjaninski Dom zdravlja i kreativni centar CEKOM organizovali su ulični performans pod nazivom Probude se. Cilj ove akcije je da se naši sugradjani pokrenu i urade za sebe bitnu stvar kao što je preventivni pregled i odazovu se na skrining kada im na kućnu adresu stigne poziv. Tom prilikom deljen je i promo materijal o važnosti preventivnih pregleda.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/?p=897

SAMOPREGLED DOJKE


SAMOPREGLED DOJKE

Dispanzer za žene, Polivalentna patronaža i Savetovalište za mlade organizovale su seriju predavanja (ukupno osam) na temu Samopregled dojke. Predavanja drže Mirjana Stamenić, akušerska sestra Dispanzera za žene i patronažne sestre uz video prezentaciju praktičnog pregleda. Sva predavanja biće održana za zaposlene u objektima Predškolske ustanove.

Srbija se nalazi na nezavidnoj trećoj poziciji u Evropi po oboljevanju i smrtnosti od ove vrste tumora i rak dojke je najčešći zloćudni tumor kod žena i nasoj zemlji. Svake godine oko 4000 žena oboli a 1600 umre od ove bolest. Međutim, otkrivanjem bolesti na vreme, u početnim stadijuma nastanka, izlečenje je 100% i žene nastavljaju da žive zdravim životom bez komplikacija. Samopregledom dojke i mamografijijom znatno je povećan procentat preživljavanja ove bolesti.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/?p=893

SVETSKI DAN BUBREGA – 13. MART


SVETSKI DAN BUBREGA – 13. MART

Svetski dan bubrega obeležava se 13. marta na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju (The International Society of Nephrology) i Internacionalnog udruženja Fondacija za bubreg (International Federation of Kidney Foundations) u više od 100 zemalja širom sveta

Bolesti bubrega moguće je na vreme dijagnostikovati. Pregledom uzorka mokraće, krvi i krvnog pritiska mogu se otkriti rani znaci bubrežne bolesti.

Simptomi i znaci hronične bubrežne bolesti

Simptomi i znaci hronične slabosti bubrega se razvijaju postepeno i nisu specifični. Obično se osete tek kada nivo glomerularne filtracije bubrega opadne na vrednosti ispod 15 ml/min. U svakodnevnoj kliničkoj praksi, cilj je otkriti hroničnu bubrežnu oblest pre ovih simptoma i primeniti preventivne mere

 • Poremećaji mokrenja (učestalo mokrenje, smanjeno izlučivanje urina, bolno i otežano mokrenje, noćno mokrenje, nemogućnost mokrenja)

 • Promene u sastavu mokraće (bakterije, leukociti, krv, proteini, lipidi i kristali u urinu)

 • Bol (tup, oštar, povremen, kontinuiran, tipa kolike)

 • Otok (testati, generalizovani)

 • Povišen krvni pritisak (Bubrežnog porekla)

Osam zlatnih pravila za smanjenje rizika za razvoj bolesti bubrega:

 1. Budite fizički aktivni!

 2. Redovno kontrolišite nivo šećera u krvi!

 3. Kontrolišite krvni pritisak!

 4. Hranite se pravilno i održavajte normalnu telesnu težinu!

 5. Uzimajte dovoljne količine tečnosti!

 6. Prestanite da pušite!

 7. Ne uzimajte lekove koji nisu propisani receptima!

 8. Redovno kontrolišite bubrege ukoliko imate jedan ili više faktora rizika!

Proverite svoj rizik za bolesti bubrega

 • Imate li povišeni krvni pritisak?

 • Imate li šećernu bolest?

 • Imate li prekomernu telesnu težinu?

 • Imate li više od 65 godina?

 • Da li je bilo bolesti bubrega u vašoj porodici?

 • Da li ste malokrvni?

 • Ako imate jedan ili više potvrdnih odgovora, javite se izabranom lekaru.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/?p=877

SKRINING RAKA DOJKE


SKRINING RAKA DOJKE

6. februara u Domu zdravlja “dr Boško Vrebalov” otpočeo je skrining raka dojke. To je Nacionalni program koji ima za cilj smanjenje procenta oboljevanja i smrtnosti žena od ove maligne bolesti na teritoriji naše države. Zrenjanin je jedan menju prvim gradovima koji su prihvatili da rade skrining a u ovaj program uključeni su i Zavod za javno zdravlje Zrenjanin, Opšta bolnica “Đorđe Joanović” i Opština Zrenjanin.

Rak dojke je zloćudna izraslina koja nastaje kada normalne ćelije počne da se ubrzano umnožavaju i uništavaju okolno zdravo tkivo dojke, a kasnije i druge organe.

Rak dojke se najčešće javlja kod starijih žena koje:

 • imaju najbliže srodnice (majka, sestra, tetka, baka) obolele od ove bolesti;

 • su prvu menstruaciju dobile pre 12. godine, i poslednju imale posle 50. godine;

 • nisu rađale ili su imale prvi porođaj posle 30. godine života;

 • duže vreme koriste hormonsku terapiju, alkohol i duvan;

 • su gojaznije i fizički neaktivne.

Rak dojke je zloćudni tumor, koji ukoliko se otkrije u ranoj fazi može biti poptpuno izlečen. Republika Srbja je započela program za rano otkrivanje raka dojke, skrining mamografijom, koji je besplatan za sve žene starosti od 50. do 69. godine. Skrining podrazumeva pregled na izgled zdravih žena, bez prisutnih simptoma i znakova bolesti, kojim se mogu otkriti rane promene u tkivu dojke, kada je efikasno lečenje moguće.

Mamografija predstavlja rendgenski pregled za otkrivanje promena u dojci, koje se ne mogu napipati ili otkriti drugim vrstama pregleda. Ukoliko se rak dojke otkrije u ranoj fazi, veća je šansa za izlečenje primenom poštednih hirurških metoda, oporavak je brži, a kavalitet života je bolji nego kod žena kod kojih se bolest otkrije u kasnijim fazama. U mamografiji se koriste male i neškodljive doze zračenja.

Skrining se obavlja po to tačno utvrđenom redosledu poziva žena, svaka žena koja je obuhvaćena skriningom biće pozvana putem pozivnog pisma koja se šalju poštom i na ženi je da odluči da li će učestvovati u skriningu ili ne. U pozivnom pismu naznačeni su datum i vreme kada bi trebalo da se javi u Dispanzer za žene u zrenjaninskom Domu zdravlja odakle će biti poslata na zakazan termin za mamografiju u zrenjaninsku Opštu bolnicu. Jedan ciklus skrininga traje dve godine i u tom periodu biće pregledane sve žene koje po propisanim uslovima mogu biti deo skrininga, a nakon toga kreće se sa novim ciklusom mamografskih pregleda istih žena kako bi se utvrdilo da li je u međuvremenu dolazilo do nekih promena u tkivu dojke.

 

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/?p=858

RADNO VREME ZA PRAZNIK


RADNO VREME ZA PRAZNIK

Ambulante Opšte medicine, Doma zdravlja “dr Boško Vrebalov”, za vreme praznika 15. 16. i 17. februara radiće:

U selima ambulente Perlez, Ečka, Elemir i Melenci od 8h do 12h
U gradu ambulanta Službe hitne medicinske pomoći radiće 24 časa
Dečiji dispanzer radiće od 7h do 20h

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/?p=855

EVROPSKA NEDELJA PREVENCIJE RAKA GRLIĆA MATERICE 2014.


EVROPSKA NEDELJA PREVENCIJE RAKA GRLIĆA MATERICE 2014.

VIII evropska nedelja prevencije raka grlića materice obeležiće se od 19. do 25. januara 2014. godine sa ciljem podizanja nivoa znanja i informisanosti o raku grlića materice i prevenciji raka. Tokom ove nedelje, u velikom broju zemalja Evrope, istovremeno se održavaju razne aktivnosti čiji je zajednički cilj da promovišu važnost smanjenja obolevanja i umiranja od raka grlića materice.

Rak grlića materice predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem u Evropi, jer se svake godine ova bolest otkrije kod približno 60.000 žena, a skoro 30.000 žena umre. Ono što zabrinjava je činjenica da se bolest javlja u mlađoj životnoj dobi i predstavlja drugi najčešći rak kod žena starosti od 15-44 godine.

U našoj zemlji, rak grlića materice je po učestalosti drugi vodeći uzrok obolevanja i četvrti uzrok umiranja od raka među našom ženskom populacijom. Već duži niz godina kod žena u Srbiji evidentira se jedna od najviših stopa obolevanja od raka grlića materice u Evropi. U našoj zemlji svakoga dana najmanje jedna žena umre od raka grlića materice.

Važno je znati da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može sprečiti. Dobro organizovani skrining programi mogu da spreče i do 80% slučajeva raka grlića materice. Danas postoje i vakcine protiv infekcije izazvane humanim papiloma virusima (HPV) koji je odgovoran za nastanak 7 od 10 slučajeva raka grlića materice.

Program organizovanog skrininga raka grlića materice sprovodi se na teritoriji Republike Srbije od 2012. godine. Uredbom usvojenom 16. avgusta 2013. godine (Sl.Gl.RS br 73⁄2013) utvrđen je Nacionalni program ranog otkrivanja karcinoma grlića materice. Programom je definisano sprovođenje zdravstvene zaštite i aktivnosti na unapređenju zdravlja, smanjenju smrtnosti od raka grlića materice i poboljšanju kvaliteta života žena Srbije.

U Domu zdravlja “dr Boško Vrebalov” Zrenjanin skrining raka grlića materice otpočet je 1. oktobra 2013. godine i sve žene u dobi od 25 do 64 godine bice obuhvaćene. Ova nedelja treba da podstakne što bolje sprovođenje programa organizovanog skrininga raka na Nacionalnom nivou što je u skladu i sa radom Nacionalne kancelarije za prevenciju raka (www.skriningsrbija.rs).

Povodom ove nedelje zrenjaninski Dom zdravlja u saradnji sa volonterima Crvenog krsta Zrenjanina organizovao je akciju u centru grada na kojoj je deljen promo materijal i sprovedena je anketa o informisanosti žena o nastanku i prevenciji raka grlića materice. Održano je i predavanje u Srednjoj medicinskoj školi za učenike 3. i 4. godine sa temom prevencije raka grlića materice.

Anketno istraživanje je sprovedeno na slučajnom uzorku od 122 ispitanika ženskog pola. Ispitanici su odgovarali na četiri pitanja zatvorenog tipa. Cilj istraživanja je procena informisanosti ženske populacije o faktorima rizika za nastanak karcinoma grlića materice kao i njegovoj prevenciji.

  1. FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK RAKA GRLIĆA MATERICE SU:

  • rano stupanje u polne odnose 16%

  • velik broj seksualnih partnera 29%

  • infekcija humanim papiloma virusima ( HPV ) organa donjeg genitalnog trakta 35%

  • hronične infekcije genitalnih organa 29%

  • pušenje duvana 13%

  • izbegavanje ginekoloških kontrola i Papanikolau briseva 38%

  • svi ponuđeni odgovori su tačni 10%

  1. RAK GRLIĆA MATERICE SE NAJČEŠE JAVLJA KOD ŽENA:

  • mlađih od 35 godina života 14%

  • između 35-50 godine života 63%

  • starijih od 35 godina života 23%

  1. ŠTA MISLITE, NA KOJI NAČIN SE MOŽE SPREČITI NASTANAK RAKA GRLIĆA MATERICE?

  • vakcinacijom 8%

  • redovnim preventivnim ginekološkom pregledima 45%

  • skrining 21%

  • svi ponuđeni odgovori su tačni 10%

  1. PO VAŠEM MIŠLJENJU KADA TREBA URADITI GINEKOLOŠKI PREGLED?

  • jednom godišnje 90%

  • jednom u dve ili jednom u pet godina 3%

  • kada imam zdravstvenih problema 7%

Na osnovu dobijenih rezultata može se proceniti da naše sugrađanke poseduju dovoljno informacija o faktorima rizika za nastanak raka grlića materice. Stav ispitanika o ranom stupanju u polne odnose i pušenju duvana, kao faktorima rizika, zavisi od životnog doba u kom se nalaze. Samo 6% ispitanika do 30 godina starosti smatra da rano stupanje u polne odnose utiče na pojavu raka grlića materice. Redovne ginekološke preglede smatraju kao naj delotvorniji način sprečavanja nastanka raka grlića materice, što ukazuje da ne poseduju dovoljno informacija o drugim načinima prevencije.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/?p=833

STIGLI EKG APARATI U SEOSKIM I GRADSKIM AMBULANTAMA


STIGLI EKG APARATI U SEOSKIM I GRADSKIM AMBULANTAMA

Sa ciljem da zdravstvene usluge i bezbednosti pacijenta budu na zavidnom nivou i da se pacijent postavi i ostane u centru zdravstvenog sistema, Dom zdravlja „dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, je uz pomoć osnovača Grada Zrenjanina, obezbedio i distribuirao veći broj savremenih EKG aparata ambulantama.

Tako su stečeni uslovi da sve ambulante u gradu, a pogotovo u seoskim sredinama budu adekvatno opremljene za pregled pacijenata, a unutrašnjom reorganizacijom kadrova će se obezbediti i dovoljan broj lekara i medicinskih sestara. Želimo da naglasimo da se na taj način vrši iskorak prema pacijentima i poboljšava dostupnost zdravstvene zaštite.

Poštujući zakonsku regulativu, Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova, na osnovu koje Dom zdravlja „dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, ne ispunjava uslove za obavljanje specijalističko konsultativne delatnosti, ali prevashodno približavajući svoje usluge pacijentima, a sa ciljem osnaživanje primarne zdravstvene zaštite kao prioritetnog nivoa u zdravstvenom sistemu, pacijenti će ubuduće usluge Savetovališta za masovne nezarazne bolesti, (bivši KVS) dobijati kod svog izabranog lekara, a pacijenti će na specijalističke kardiološke preglede biti upućeni u Opštu bolnicu “dr Đorđe Jaonović“.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/?p=823

Older posts «

Fetch more items