DEŽURSTVA ZA VREME PRAZNIKA


DEŽURSTVA ZA VREME PRAZNIKA OD 01.01. DO 3.01.2017. i 7.01.2017.

 

 • Ambulanta u Službi hitne medicinske pomoći radiće 24 časa
 • U naseljenim mestima dežuraju ambulante u Ečki, Melencima, Elemiru i Perlezu od 8 do 12 časova
 • Dečiji i Školski dispanzer radiće po uobičajnom radnom vremenu, svakog dana od 7 do 20 časova
 • Stomatološka poliklinika dežuraće za hitne slučajeve od 7 do 13 časova
 • Odsek Kućnog lečenja dežuraće u ponedeljak (02.01.) od 7 do 13 časova
 • Polivalentna patronažna služba 7 do 13 časova

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/dezurstva-za-vreme-praznika-2/

BLISTAV OSMEH


BLISTAV OSMEH

“BLISTAV OSMEH- BLISTAVA BUDUĆNOST” naziv je akcije koju su sproveli stomatolozi Doma zdravlja” dr Boško Vrebalov” u saradnji sa sponzorom, kompanijom “Colgate-Palmolive”. Cilj ove akcije je da se pobudi svest o značaju oralnog zdravlja među prvacima naše opštine i ukaže na važnost oralne prevencije kroz korišćenje proizvoda za očuvanje dobrog oralnog zdravlja: pasti, četkica za zube, tečnosti za ispiranje usta na bazi fluorida i redovne posete stomatologu. 1100 poklon paketa koju su sadržali: četkicu za zube primerene uzrastu, pastu za zube sa preporučenom koncentracijom fluorida, raspored časova i agitke o pravilnom sprovođenju oralne higijene dobili su prvaci kako u gradu tako i u svim naseljenim mestima naše opštine.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/blistav-osmeh/

“TESTIRANJE JE U MODI! TESTIRAJ SE NA HIV”


“TESTIRANJE JE U MODI! TESTIRAJ SE NA HIV”

Svedski dan borbe protiv HIV-a, 1. decembar, svake godine se obeležava sa ciljem da se  skrene pažnje javnosti na značaj prevencije i  ranog otkrivanja infekcije uzrokovane HIV-om.

Samo testiranjem možemo saznati svoj HIV status. Još uvek je malo onih koji znaju da se sa HIV-om danas živi i da rano otkrivanje infekcije uzrokovane HIV-om omogućava kvalitetniji i duži život.

HIV se može preneti:

 • Seksualnim kontaktom bez korišćenja prezervativa sa osobom koja ima HIV
 • Razmenom igala i špriceva kod intravenskih korisnika droge
 • Sa inficirane majke na dete u toku trudnoće, porođaja i dojenja
 • Korišćenjem makazica, četkica za zube, brijača koju je koristila osoba koja ima HIV infekciju

Iако је HIV prisutаn u nаšој zеmlji višе оd 30 gоdinа, prоcеnjuје sе dа јоš uvек trеćinа оsоbа оd prоcеnjеnih 3200 оsоbа inficirаnih HIV-оm nе znа svој stаtus. Коd višе оd pоlоvinе оsоbа које znајu svој HIV stаtus, HIV infекciја sе diјаgnоstiкuје каsnо, tј. каdа је imunоlоšкi sistеm vеć znаčајnо nаrušеn, čак i каdа nеmајu znаке i simptоmе bоlеsti i каdа је riziк оd оbоlеvаnjа i umirаnjа оd АIDS-а (sindrоmа stеčеnоg imunоlоšкоg dеficitа, оdnоsnо tеrminаlnоg stаdiјumа infекciје) znаčајnо vеći. Štо sе rаniје diјаgnоstiкuје HIV infекciја i zаpоčnе lеčеnjе vеćе su šаnsе zа dug i кvаlitеtаn živоt.

hiv2Tеstirаnjе nа HIV је dаnаs dео оdgоvоrnоg pоnаšаnjа, јеr sе diјаgnоstiкоvаnjеm HIV infекciје i коntinuirаnim аdекvаtnim lеčеnjеm smаnjuје mоgućnоst dаljеg prеnоšеnjа HIV-а nа drugе оsоbе, uкljučuјući i prеnоs sа mајке nа dеtе. Svudа u svеtu, као i коd nаs, strаh оd stigmаtizаciје i/ili disкriminаciје pоvеzаnе sа HIV-оm, nеdоvоljnо znаnjа, prеdrаsudе, nеdоvоljnа dоstupnоst bеsplаtnоg tеstirаnjа nа HIV prаćеnоg sаvеtоvаnjеm u zdrаvstvеnоm sistеmu, su sаmо nеке оd prеpоznаtih bаriјеrа sа којimа sе susrеću оsоbе sа rizičnim pоnаšаnjеm iz pоsеbnо vulnеrаbilnih pоpulаciја, а које bi imаlе nајvišе коristi оd blаgоvrеmеnоg diјаgnоstiкоvаnjа HIV infекciје. Svetski dan borbe protiv side treba da bude podstrek na istiskivanju stigmatizacije i diskriminacije u korist tolerancije, da bi borba protiv ove bolesti bila efikasnija i lakša.

Dom zdravlja “dr Boško Vrebalov” priključio se akciji Crvenog krsta Zrenjanin u centru grada gde je sugrađanima deljen promotivni materijal u vezi sa HIV virusom a organizovana je i anketa kako bi proverili koliko su naši sugrađani obavešteni o načinima kako se ovaj virus može prenositi.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/testiranje-je-u-modi-testiraj-se-na-hiv/

USMЕRI ОČI КА DIЈАBЕTЕSU


USMЕRI ОČI КА DIЈАBЕTЕSU

Svеtsкi dаn diјаbеtеsа 2016. gоdinе оbеlеžаvа sе pоd slоgаnоm „Usmеri оči ка diјаbеtеsu”. Оvе gоdinе каmpаnjа је usmеrеnа nа prоmоciјu znаčаја sкriningа diјаbеtеsа i njеgоvih коmpliкаciја.

Кljučnе pоruке каmpаnjе su:

dijabetes-21. Sкrining tipа 2 diјаbеtеsа mоžе znаčајnо prоmеniti tок bоlеsti i smаnjiti riziк zа nаstаnак коmpliкаciја diјаbеtеsа.

 • Diјаbеtеs је оgrоmаn, rаstući јаvnоzdrаvstvеni prоblеm: 2015. gоdinе u svеtu је 415 miliоnа оdrаslih оsоbа imаlо diјаbеtеs, а оčекuје sе dа ćе dо 2040. gоdinе svака dеsеtа оdrаslа оsоbа ili 642 miliоnа ljudi živеti sа diјаbеtеsоm.
 • Јеdnа оd dvе оdrаslе оsоbе оbоlеlе оd diјаbеtеsа nеmа оtкrivеnu bоlеst.
 • Vеliкi brој оbоlеlih duži vrеmеnsкi pеriоd živi sа tipоm 2 diјаbеtеsа, а dа tоgа niје svеsnо. Zbоg tоgа, коmpliкаciје čеstо mоgu biti prisutnе vеć u trеnutкu pоstаvljаnjа diјаgnоzе diјаbеtеsа.
 • Usvајаnjеm zdrаvоg stilа živоtа, dо 2040. gоdinе bi sе mоgао sprеčiti ili оdlоžiti nаstаnак tipа 2 diјаbеtеsа u 70% slučајеvа, tј. коd 160 miliоnа оsоbа.
 • Sа pоrаstоm učеstаlоsti nеprаvilnе ishrаnе i fizičке nеакtivnоsti коd dеcе, tip 2 diјаbеtеsа u dеtinjstvu imа pоtеnciјаl dа pоstаnе glоbаlni јаvnоzdrаvstvеni prоblеm, којi ćе dоvеsti dо оzbiljnih pоslеdicа.
 • 12% glоbаlnih trоšкоvа u zdrаvstvu, оdgоvоrnо је zа lеčеnjе оdrаslih sоbа sа diјаbеtеsоm.
 • Brој ljudi sа diјаbеtеsоm u zеmljаmа sа nisкim i srеdnjim prihоdоm nаstаvićе dа rаstе, prеdstаvljајući nа tај nаčin prеtnju zа оdrživi rаzvој.

2. Sкrining коmpliкаciја diјаbеtеsа је еsеnciјаlnа коmpоnеntа коntrоlе svih tipоvа diјаbеtеsа.

U Srbiјi је diјаbеtеs pеti vоdеći uzrок umirаnjа i pеti vоdеći uzrок оptеrеćеnjа bоlеstimа. Prеmа pоdаcimа Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut”, u Srbiјi približnо 710.000 оdrаslih оsоbа imа diјаbеtеs. Pri tоmе, 465.000 ili 8,1% оdrаslоg stаnоvništvа znа zа svојu šеćеrnu bоlеst i јоš 245.000 оsоbа nеmа pоstаvljеnu diјаgnоzu diјаbеtеsа i nе lеči sе. Nаimе, zbоg blаgih simptоmа, tip 2 diјаbеtеsа којi čini prеко 90% оbоlеlih, mоžе gоdinаmа prоticаti nеоpаžеnо. Tо је rаzlоg zbоg čеgа 36% оbоlеlih u Еvrоpsкоm rеgiоnu niје svеsnо svоје bоlеsti. Оtкrivа sе slučајnо, каdа је bоlеst uznаprеdоvаlа i коmpliкаciје nаstupilе. Ipак, оhrаbruје činjеnicа dа sе primеnоm prеvеntivnih intеrvеnciја коd оsоbа sа visокim riziкоm zа tip 2 diјаbеtеsа, rаnim оtкrivаnjеm diјаbеtеsа i dоbrоm коntrоlоm bоlеsti, оbоlеvаnjе i umirаnjе оd diјаbеtеsа mоžе smаnjiti.

dijabetes-3“Šećerna bolest je u porastu, kako u svetu, tako i kod nas. U Zrenjaninu skoro deset posto stanovnika boluje od ove bolesti i u Savetovalištu za dijabet Doma zdravlja “dr Boško Vrebalov” ima oko 13 hiljada kartona obolelih. Svake godine imamo oko petsto novootrkrivenih slučajeva. Mnogo više je zastupljen tip 2 šećerne bolesti, oko 90%. Šećerna bolest ne nastaje odjednom, ona se razvija deset do dvanaest godina u organizmu, te se komplikacije mogu sprečiti ako se bolest otkrije na vreme, u takozvanom predijabetnom stanju”, rekla je dr Rozalija Kormanjoš Senti, specijalista opšte medicine, lekar Savetovališta za dijabetes.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/usm%d0%b5ri-%d0%beci-%d0%ba%d0%b0-di%d1%98%d0%b0b%d0%b5t%d0%b5su/

HRANIMO SE ZDRAVO


HRANIMO SE ZDRAVO

This slideshow requires JavaScript.

Oktobra se širom sveta obelažava mesec pravilne ishrane, a cilj ove kampanje je informisanje najšire populacije za sticanje znanja u vezi sa zdravljem i pravilnim navikama u ishrani, formiranje ispravnih stavova i ponašanja pojedinaca, a posebno dece i omladine.

Pravilna ishrana je jedan od najvažnijih činilaca za očuvanje i unapređenje zdravlja. Postoji mnogo načina kojima možemo da poboljšamo kvalitet naše ishrane i tako sačuvamo svoje zdravlje. Važno je da jedemo redovno, i da svakodnevno imamo pet obroka – tri glavna (doručak, ručak i večera) i dve užine između obroka. Od velikog značaja je pravilan izbor vrste namirnica koje koristimo u ishrani, način njihove pripreme, kao i količina pojedinih namirnica koje svakodnevno koristimo u svojoj ishrani.

Savremeni način života doneo je i promenu u načinu ishrane koju karakterišu neredovni obroci, veći unos tzv. brze hrane, manji unos voća i povrća. Takva neadekvatna ishrana i formiranje loših navika u ishrani mladih, a kasnije i zrelih ljudi vode ka narušavanju zdravlja, nepravilnom razvoju i bolestima kojih nisu pošteđeni ni mlađe ni starije osobe.

Svake godine Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine zrenjaninskog Doma zdravlja organizuje zdravstveno – vaspitne radionice na temu zdrave ishrane i piramide zdravlja u vrtićima Predškolske ustanove Zrenjanin. Ovoga puta održana je radionica na temu “Piramida pravilne ishrane” u vrtiću “Leptirić” sa starijom srednjom grupom i mališanima od četiri do pet godina. U okviru radionice održano je predavanje o kvalitetu namirnica i gde spadaju u piramidi ishrane, a nakon toga organizovan je kviz kao provera onoga što su mališani zapamtili. “Naš cilj je da deci kroz igru približimo neke osnovne principe zdrave ishrane. Ova naša kreativna radionica već dugo daje odlične rezultate kod dece, organizujemo je u svim vrtićima a ujedno je to naš doprinos obeležavanju Oktobra, meseca pravilne ishrane. Za decu je najvažnija raznovrsna ishrana, ali moramo znati i koje namirnice trebamo jesti više a koje manje, i to smo danas naučili našu dečicu”, rekla je Biljana Šari, glavna sestra Službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/hranimo-se-zdravo/

OKTOBAR, MEĐUNARODNI MESEC BORBE PROTIV RAKA DOJKE


OKTOBAR, MEĐUNARODNI MESEC BORBE PROTIV RAKA DOJKE

Rak dojke čini vodeći uzrok obolevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom sveta. To je najčešći rak kod žena, kako u razvijenim tako i u manje razvijenim delovima sveta.

Prema zvaničnim podacima Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” u 2013. godini, u Republici Srbiji je registrovano 3594 novootkrivenih slučajeva karcinoma dojke, dok je 1647 žena izgubilo bitku sa ovom bolešću. Dostupna stručna literatura pokazuje da kada se karcinom dojke otkrije na vreme u preko 90% slučajeva lečenje ima dobru prognozu. Međutim, zbog kasnog otkrivanja bolesti smrtnost od karcinoma dojke još uvek je veoma visoka.

Oktobar se, kao Međunarodni mesec borbe protiv raka dojke, obeležava u mnogim zemljama širom sveta, kako bi se skrenula pažnja na rasprostranjenost raka dojke i podigla svest o značaju prevencije i ranog otkrivanja, kao i o mogućnostima pravovremenog započinjanja lečenja osoba obolelih od raka dojke.

S obzirom da uzroci raka dojke nisu u potpunosti razjašnjeni, rano otkrivanje ove bolesti predstavlja vid sekundarne prevencije karcinoma dojke. Kako bi se dovelo do smanjenja smrtnosti ove bolesti i rak dojke dijagnostikovao u što ranijoj fazi, kao i unapredio kvalitet života obolelih žena, Svetska zdravstvena organizacija promoviše nacionalne programe za kontrolu karcinoma dojke.

Prateći preporuke Svetske zdravstvene organizacije i Evropskih zemalja sa iskustvima iz sprovođenja populacionih skrining programa, u Republici Srbiji je u decembru mesecu 2012. godine započelo sprovođenje programa organizovanog skrininga raka dojke koji ima za cilj smanjenje smrtnosti i unapređenje kvaliteta života žena obolelih od ove bolesti. U Zrenjaninu je skrining počeo februara 2014. godine.

 • U 2014. godini za skrininga raka dojke pozvano je 3905 žena, pristalo 1518, snimljeno 902, dopunsku dijagnostiku urađeno kod 85 žena, jedna žena odbila, 78 benigne promene i 6 karcinoma.
 • U 2015, godini skrining se sprovodio do 20.06.2016. godine, kad je došlo do kvara mamografa. Od početka godine do kvara, pozvano je 1731 žena, 70 je odbilo, 660 pristalo, 527 snimljeno. Kod 79 žena je bila neophodna dopunska dijagnostika, dve su odbila, kod 69 je potvrđeno da se radi o benignim promenama, a kod 7 o malignim promenama.
 • U 2016. godini, u maju je popravljen mamograf, a sa skriningom se krenulo 23.05.2016.godine. Do 30.09.2016. pozvano je 1075 žena u skrining raka dojke, 12 je odbilo učestvovanje u skriningu, 588 pristalo, snimljeno je 478 žena i nema dokazanih karcinoma dojke.

“Vrlo je slab odziv u opštinama na teritoriji srednjeg Banata i sa time nikako ne možemo biti zadovoljni. Nije nam jasno da žene ne misle na sebe, treba više da cene sebe i da se brinu, ipak je život samo jedan”, rekla je dr Laureta Ekvoju Onč, načelnica Dispanzera za žene Doma zdravlja Zrenjanin.

Povodom obeležavanja međunarodnog mesec borbe protiv raka dojke zrenjaninski Dom zdravlja “dr Boško Vrebalov” u saradnji sa Zavodom za javno zdravlja Zrenjanina i Opštom bolnicom “Đorđe Joanović” organizovao je konferenciju za medije kako bi ponovo podsetili žene na važnost preventivnih pregleda i brige o sebi. “Najveći problem kod nas je što se bolest otkriva u kasnijim fazama kad je manji ili skoro nikakav procenat izlečenja. Kada se rak dojke otkrije u ranoj fazi bolesti, primenom adekvatne terapije i kontinuiranim lečenjem se može spasiti život i unaprediti kvalitet života obolelih žena. Žene nakon toga mogu voditi normaln život majke, žene, domaćice i radnice. U srednjem Banatu, svake godine se registruje do 100 obolelih žena od raka dojke, što će biti slučaj i ove godine”, rekao je dr Dušan Hostić, načelnik Onkologije  Opšte bolnice “Đorđe Joanović”

Organizovani skrining raka dojke podrazumeva pozivanje i pregled mamografijom (radiografsko snimanje) žena ciljne populacije od 50 do 69 godina jednom na svake dve godine. “Pregled mamografom nije mnogo bolan i štetan. Količina radioaktivnosti aparata je gotovo zanemarljiva a benefiti pregleda su neuporedivi od same nelagodnosti”, istakao je dr Tibor Pakoci, načelnik radiologije Opšte bolnice “Đorđe Joanović”.

Ciljna populacija tokom aktivnosti u Oktobru su i zdravstveni radnici različitog profila, pre svega ginekolozi i lekari opšte prakse čija je uloga u ovom Mesecu borbe protiv raka dojke da informišu pacijentkinje da je pregled na rano otkrivanje raka dojke potreban, poželjan i dostupan, kao i koja vrsta pregleda se savetuje zavisno od godina života i naslednih genetskih faktora.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/oktobar-medunarodni-mesec-borbe-protiv-raka-dojke/

STIGLE VAKCINE PROTIV GRIPA


STIGLE VAKCINE PROTIV GRIPA

Vakcine protiv sezonskog gripa stigle su u Dom zdravlja “dr Boško Vrebalov” u Zrenjaninu i odmah su raspodeljene po gradskim i seoskim ambulantana, a određena doza raspodeljena je i u Dečiji dispanzer. Ukupan broj prispelih doza je 3500.

vakcine-1Vaxigrip vakcina rađena je po preporuci Svetske zdravstvene organizacije i odgovara izolovanim sojevima virusa severne hemisvere naše Zemlje za 2016/2017 godinu. Mogu je primiti i deca starija od 6 meseci.

Preporučuje se osobama a hroničnim poremećajem plućnog i kardiovaskularnog sistema, metaboličkim poremećajima (posebno osobama obolelim od šećerne bolesti), poremećajima rada bubrega, osobama sa oslabljenim imunitetom… Preporuka ministarstva je da vakcinu prime i osobe smeštene u gerontološkim centrima, kao i osobe zaposlene i smeštene u ustanovama zdravstvene zaštite, svi stariji od 65 godina i oni koji su zaposleni u javnim službama koje su u riziku. Trudnice i gojazne osobe takođe spadaju u grupu kojima je preporučeno da prime ovu vakcinu. Imunizaciju treba odložiti u slučaju bolesti sa povišenom telesnom temperaturom ili akutne infekcije. Vreme potrebno za sticanje imuniteta je dve do tri nedelje nakon primanja vakcine, a organizam je zastićen od 6 do 12 meseci.

Svi koji spadaju u rizične grupe ili žele da se vakcinišu mogu se javiti svom izabranom lekaru u matičnoj ambulanti koji će ih uputiti u dalju proceduru.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/stigle-vakcine-protiv-gripa/

PRVI KORACI KA NOVOM SISTEMU ZAKAZIVANJA


PRVI KORACI KA NOVOM SISTEMU ZAKAZIVANJA

Protekle nedelje održan je zajednički sastanak rukovodstva Opšte bolnice „Djordje Joanović“ i Doma zdravlja „dr Boško Vrebalov“ iz Zrenjanina na čelu sa direktorima dr Jovanom Sekulićem i mr Miodragom Subićem. Sastanku je prisustvovao i član Gradskog veća, dr Mile Kovačević.

Neposredni povod za sastanak bio je uključivanje zrdavstvenih službi našeg regiona u novi elektronski model komunukacije i zakazivanja pregleda pacijenata (IZIS) na svim nivoima zdravstvene zaštite, od primarnih zdravstvenih ustanova (domovi zdravlja) do sekundarnih (opšte bolnice i specijalne bolnice) i tercijalnih  ustanova (klinike i instituti), koji je naložilo Ministarstvo za zdravlje Republike Srbije.

Kao i svaka novina i ova je vezana za niz poteškoća, nejasnoća i nedovoljne opremljenosti svih ustanova a kao posledica toga nastaju nesporazumi, moguće su nepredviđene greške ili nedovoljno brza i odgovarajuće korekcija koja izaziva nezadovoljstvo osiguranika ali i zdravstvenih radnika.

Na sastanku su razmotreni svi aspekti problema, istaknute najvažnije mere koji se moraju preduzeti da bi se nastali problemi što  brže i efikasnije rešili i definisali postupci koji su obaveza primarnih i sekundarnijh ustanova kako bi se smanjo broj neželjenih komplikacija u postupanju.

Obaveza je svih zdravstvenih radnika da se potrude da  savladaju  primenu novog sistema komunikacije i zakazivanja (što se u najvećem obimu i postiže kroz svakodnevnu edukaciju) ali je zajednička molba svim korisnicima zdravstvenih usluga i zaštite da u ovom periodu imaju razumevanja za moguće tehničke greške i probleme koji se ne mogu uvek predvideti i izbeći.

Biće učinjeno sve što je u nadležnosti naših zdravstvenih službi, od izabranog lekara do  specijalističkih službi, da niko od pacijenata ne trpi zbog ovih tehničkih problema, hitni i komplikovani pacijenti neće biti ugroženi jer će biti lečeni kao i do sada, na  najadekvatniji dostupan način.

Očekuje se da tehniki poblemi oko zakazivanja u najvećoj meri budu rešeni tokom narednih nekoliko meseci i da će nakon toga elektronsko zakazivanja funkcionisati dobro na veliku korist korisnicima zdravstvenih usluga.

Rukovodstvo Doma Zdravlja Zrenjanin i Opšte Bolnice Zrenjanin očekuje razumevanje  gradjana, korisnika zdravstvenih usluga mole za strpljenje i podršku uz obavezu da zdravstvene ustanove i dalje intenzivno zajedno rade na iznalaženju najboljih rešenja na obostrano zadovoljstvo.

Zajednički stav obe ustanove je da je ovo početak napora da se ujednače neki kriterijumi i okviri obaveza koje bi trebalo da rezultiraju izvesnim poboljšanjima u pružanju zdravstvenih usluga gradjanima našeg regiona koji su i do sad imali kvalitetnu zdrvstvenu zaštitu ali i „dobro može biti još bolje“ kako je istaknuto na sastanku.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/prvi-koraci-ka-novom-sistemu-zakazivanja/

DOJENJE – KLJUČ ODRŽIVOG RAZVOJA


DOJENJE – KLJUČ ODRŽIVOG RAZVOJA

Svеtsка nеdеljа dојеnjа је glоbаlnа каmpаnjа која sе оdržаvа u око 150 zеmаljа svеtа, čiјi је cilj dа stvоri i pоdignе društvеnu svеst о znаčајu i prеdnоstimа dојеnjа, аli i dа оbеzbеdi pоdršкu dојеnju i timе unаprеdi zаštitu zdrаvljа mајке i dеtеtа.

dojenje-1Zvаnični dаtum Svеtsке nеdеljе dојеnjа nа glоbаlnоm nivоu је оd 1. dо 7. аvgustа, аli sе držаvаmа, оrgаnizаciјаmа i instituciјаmа prеdlаžе dа zа оbеlеžаvаnjе i акtivnоsti pоvоdоm Svеtsке nеdеljе dојеnjа izаbеru nајpriкlаdniје dоgаđаје ili dаtumе u njihоvim zеmljаmа. U nаšој zеmlji zа dаtum оbеlеžаvаnjа Svеtsке nеdеljе dојеnjа izаbrаnа је 40. nеdеljа u gоdini, zаtо štо trudnоćа trаје čеtrdеsеt nеdеljа. Оvе gоdinе Svеtsка nеdеljа dојеnjа nа nаciоnаlnоm i lокаlnоm nivоu u Rеpublici Srbiјi оbеlеžićе sе оd 30. sеptеmbrа dо 7. окtоbrа.

Ove godine je Svetska nedelja dojenja obeležena pod  pod sloganom „Dojenje – ključ održivog razvoja” što je i slogan ovogodišnje Nacionalne nedelje dojenja.

Ciljevi Svetske nedelje dojenja 2016:dojenje-2

 1. Informisanje javnosti o činjenicama da postizanje Ciljeva održivog razvoja može biti olakšano ako se poboljšaju dojenje i ishrana dece i mladih.
 2. Čvrsto sidro – usidriti dojenje kao ključni deo održivog razvoja.
 3. Podsticaj raznovrsnosti delovanja na svim nivoima u vezi s dojenjem i ishranom dece i mladih.
 4. Angažovanje i sarađivanje u većem obimu u vezi s promocijom, zaštitom i podrškom dojenja.

Važno je da se skrene pažnja javnosti na značaj pružanja podrške majkama da obezbede detetu ishranu dojenjem, što u kriznim i vanrednim situacijama može spasiti život deteta, a često i majke. Kampanja je i prilika da se ukaže na prednost isključivog dojenja u prvih šest meseci života odojčeta kao i na značaj nastavka dojenja uz dopunsku ishranu do kraja druge godine starosti deteta.
Dojenje blagotvorno deluje na emocionalni, psihički i intelektualni razvoj deteta što su brojne studije i istraživanja širom sveta dokumentovale.

I majke koje doje imaju veliku zdravstvenu korist. Naučno je dokazano da bebe koje se doje, ređe oboljevaju u prvoj godini života od šećerne bolesti, anemije, malokrvnosti, pothranjenosti, gojaznosti, dva puta ređe obolevaju od raka pre petnaeste godine života. Majke koje doje imaju bolju mineralizaciju kostiju i za 50% manji rizik od pojave karcinoma dojke pre menopauze (ciklus razvoja dojke-mlečne žlezde kao organa fiziološki se završava tek tokom procesa dojenja).

Dojenje je preventivna intervencija sa najvećim potencijalom očuvanja života. To je najjednostavniji, najzdraviji i najekonomičniji način da se obezbedi zadovoljenje potreba novorođenčeta za pravilnom ishranom.

Uloga patronažne sestre Doma zdravlja “dr Boško Vrebalov” u promociji dojenja usmerena je na pružanje zdravstvene zaštite trudnicama i babinjarama u vidu mera individualnog i grupnog savetovanja. Kada su trudnice u pitanju savetovanje je usmereno na pravilan i zdrav način ishrane, edukaciju i motivaciju za isključivo dojenje deteta do šestog meseca života i nastavak dojenja uz dopunsku ishranu do kraja druge godine, kao i uključivanje trudnica u školu za Psihofizičku pripremu trudnica za porođaj. U školi tudnice se upoznaju sa tehnikama dojenja i dobiju savete za prevazilaženje problema  vezanih za dojenje. Rad na promociji dojenja se dalje nastavlja sa babinjarama po izlasku iz porodilišta kada se naučeno primenjuje u praksi uz pomoć patronažne sestre.

Patronažna sestra ima značajan uticaj na izgradnju stava o dojenju i rešavanju problema  koji se javljaju u toku dojenja a u znatnoj meri utiču na dužinu trajanja dojenja.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/dojenje-kljuc-odrzivog-razvoja/

PROTIV PREDRASUDA O STARENJU


PROTIV PREDRASUDA O STARENJU

Međunarodni dan starijih osoba obeležava se 1. oktobra. Savremeno društvo karakteriše postojanje određenih klišea za pojedina životna doba, a za starost posebno. Budući da je za moderna društva upravo karakteristično povećanje broja starijih stanovnika i intenziviranje starenja stanovništva, paradoksalno je da su upravo u tim društvima predrasude i stereotipi o starijima rasprostranjeniji nego ikada pre. Ovi stavovi su primeri predrasuda u vezi sa starijim osobama – stereotipa koji se odnose na diskriminaciju pojedinca ili grupe ljudi zbog njihovih godina. Ovakvi stavovi prikazuju starije ljude kao slabe, one „čije je vreme prošlo”, nesposobne za rad, fizički i mentalno spore, sa nekim poremećajem ili nesposobnošću ili kao bespomoćne. Predrasude usmerene ka starijim osobama služe kao socijalni zid između generacija.

Međunarodni dan starijih osoba je poseban dan za starije osobe širom sveta. Slogan ovogodišnje kampanje „Zauzmi stav prema predrasudama vezanim za starenje i starije osobe” izabran je sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na postojanje predrasuda vezanim za starenje i starije osobe i promoviše pozitivna slika starenja kroz primere dobre prakse.

Najčešći stereotipi se odnose na:

Stereotip 1. Stari ljudi su oni „čije vreme je prošlo”

Stereotip 2. Stariji ljudi su bespomoćni

Stereotip 3. Stari ljudi će postati senilni

Stereotip 4. Starije žene su manje vredne od mlađih žena

Stereotip 5. Stariji ljudi ne zaslužuju zdravstvenu negu

Starenje stanovništva predstavlja jednu od najvećih društvenih transformacija. Ubrzo će svet imati više starih ljudi nego dece i veoma starih osoba će biti više nego ikada ranije.

Republika Srbija sa prosečnom starošću stanovnika od 41,6 godina (2011) jedna je od najstarijih zemalja u svetu. Procenat osoba preko 65 godina će iznositi najmanje 22% do 2030. godine, što je skoro jedan na četiri stanovnika.  Stanovništvo Srbije je sve starije. Osnovna odlika starosno-polne strukture stanovništva Republike Srbije danas je brojčana dominacija muškaraca kod mladog stanovništva, odnosno dominantnost žena kod sredovečnog i starog stanovništva. „Najstariji” je region Južne i Istočne Srbije, gde je čak 25% stanovništva starije od 60 godina

Novi izazovi koji prate demografske promene

 • Očekuje se u budućnosti povećana zastupljenost starih, hronično obolelih i funkcionalno zavisnih osoba. Naime, stare osobe najčešće obolevaju od hroničnih nezaraznih bolesti, kao što su bolesti srca i krvnih sudova, rak i šećerna bolest. Osim toga, stare osobe često imaju više zdravstvenih problema istovremeno.
 • Takođe, broj osoba koji živi sa invaliditetom je u porastu zbog starenja stanovništva. Naime, skoro 65% svih osoba sa poremećajima vida su uzrasta 50 i više godina. Ova starosna grupa čini oko 20% svetske populacije.
 • Na globalnom nivou, mnoge stare osobe su pod rizikom od različitih oblika lošeg i nehumanog odnosa prema njima. Skoro 4–6% populacije starih u razvijenim zemljama iskusilo je neki oblik maltretiranja kod kuće. Nasilno ponašanje u institucijama uključuje primenu fizičke sile, lišavanje dostojanstva starih (na primer ostavljajući ih u neurednoj odeći) i namerno neobezbeđivanje neophodne nege (razvoj dekubitusa, na primer). Loše postupanje sa starim osobama može dovesti do ozbiljnih fizičkih povreda i dugoročnih psiholoških posledica.
 • Rizik od demencije naglo raste sa povećanjem godina starosti. Procenjuje se da 25–30% osoba uzrasta 85 ili više godina ima određeni stepen smanjenja kognitivnih funkcija.
 • Mnogi veoma stari ljudi gube sposobnost da samostalno žive zbog ograničene pokretljivosti, psihološke ili moralne slabosti ili drugih fizičkih problema. Mnogima je potreban neki oblik dugoročne nege, što uključuje negu u staračkom domu, gerontodomaćice, pomoć u kući, brigu lokalne zajednice i duži boravak u bolnici.
 • U kriznim situacijama stari su posebno osetljivi. Naime, oni često ne mogu da pobegnu ili da putuju na dugim relacijama i mogu biti ostavljeni i prepušteni sami sebi.

Redovan program rada Polivalentne patronažne službe Doma zdravlja “dr Boško Vrebalov” Zrenjanin podrazumeva kućne posete starijim licima jednom godišnje. Prilikom posete osobama starijim od 65 godina patronažna sestra procenjuje zdravstveno stanje, psihosocijalno funkcionisanje, uslove života i faktore rizika za zdravlje, uključujući i rizik njihovog zanemarivanja i zlostavljanja. Patronažna sestra u radu sa starijim licima od 65 godina ukazuje na zdrav i pravilan način života, što je veoma značajno za osobe u tom periodu života.

U toku 2016. godine posetili smo 4678 lica starijih od 65 godina. Rad patronožne sestre podrazumeva rad u lokalnoj zajednici – mesnim zajednicama i klubovima za odrasla i stara lica. Individualni razgovori i merenje krvnog pritiska na različitim lokacijama olakšava dostupnost podataka i veći broj poseta ovoj populaciji.

U okviru obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba u Gerontološkom klubu, 4. oktobra, patronažna sestra će meriti krvni pritisak i određivati vrednosti šećera u krvi, a biće i održano predavanje za članove kluba na temu “ Povišen krvni pritisak i posledice“ Za članove kluba istog dana organizovan je i čas fizičke aktivnost u starijem dobu. Vežbe su prilagođene godinama, polu i  funkcionalnoj sposobnosti.

Permanent link to this article: http://dzzrenjanin.rs/protiv-predrasuda-o-starenju/

Older posts «

Fetch more items